top of page

FRESH FROZEN AJINOMOTO AUTUMN 2017

Date : August ,2017    /   Media : BRAND BOOK

Art Director / Hokuto Kudo
Designer / Takafumi Matsunaga
Photographer / HAYASHI STUDIO

© 2018 by Hokuto Kudo 

bottom of page